Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ  7 Khoá XII của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Quy hoạch cán bộ phải có tầm nhìn xa” (Thứ Năm 12/07/2018 | 07:30 GMT+7)

VH- Trong nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ  7 Khoá XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt do Ban Cán sự,  Đảng uỷ Bộ VHTTDL tổ chức sáng 11.7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL khẳng định, công tác cán bộ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng, là khâu đầu tiên tác động, quyết định hiệu quả của những công tác khác. Đây cũng là nội dung then chốt mà Nghị quyết TƯ 7 Khoá XII của Đảng đã đề ra.

   

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTL; các Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ;  Bí thư, Phó bí thư của 75 tổ chức Đảng trực thuộc;  lãnh đạo cấp trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Bộ VHTTDL và các đồng chí làm công tác tổ chức thuộc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ...
Đẩy lùi hạn chế
Truyền đạt các Nghị quyết TƯ 7 khóa XII, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, 3 Nghị quyết chuyên đề  đều là những nội dung đặc biệt quan trọng, đó là: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện,  sắp xếp, đổi mới công tác cán bộ là một việc làm khó nhưng không thể không làm. Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL  đã triển khai hiệu quả công tác này, bộ máy của từng đơn vị trực thuộc Bộ từng bước được tinh gọn; công tác tinh giản biên chế đang từng bước được triển khai...
 Bộ trưởng lưu ý: “Nghị quyết của Đảng sẽ chỉ là trên giấy nếu như không có đội ngũ thực hiện. Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết  về công tác cán bộ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng  bước xây dựng, hoàn thiện  đội ngũ  đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước...”.
Bên cạnh những mặt tích cực, đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ cũng đang bộc lộ nhiều mặt hạn chế như: đội ngũ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS  chưa đạt được mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, thiếu tính chuyên nghiệp; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế... 
Cùng với đó là những hạn chế về công tác cán bộ như: đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới; việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm vẫn còn tình trạng chưa đúng người, đúng việc...
Phân tích nguyên nhân của những tồn tại nêu trên, theo Bộ trưởng, triển khai Nghị quyết của Đảng tại các đơn vị thuộc Bộ phải góp phần đẩy lùi những hạn chế. Bộ trưởng thẳng thắn,  công tác cán bộ trong nhiều đơn vị thuộc Bộ VHTTDL cũng còn những yếu kém. Thực tế thiếu nguồn cán bộ ở từng cấp đang đặt ra khá cấp thiết, một trong những  nguyên nhân là do thiếu các tiêu chuẩn cơ bản, đội ngũ cán bộ chưa được chú trọng đào tạo,  bồi dưỡng, thiếu tầm nhìn khi bổ nhiệm người chưa tương xứng với yêu cầu công việc... Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị cần khắc phục ngay những bất cập này.
Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ  cán bộ các cấp  có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung  xây dựng  đội ngũ cán bộ  cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền...

Các cán bộ chủ chốt dự Hội nghị

Có tâm, có tầm và vì lợi ích chung
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu công tác này cần được thực hiện quyết liệt, bài bản và công khai, tránh tâm lý nể nang. “Lưu ý các yếu tố về độ tuổi, năng lực, đảm bảo cơ cấu hợp lý..., công tác quy hoạch phải có tầm nhìn xa và đặc biệt, đòi hỏi người lãnh đạo phải có tâm, có tầm và vì lợi ích chung. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ tác động tích cực đến nhiều yếu tố khác trong sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị...”, theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.
Hai chuyên đề quan trọng khác được Bộ trưởng quán triệt tới các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị này gồm: Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
“Cải cách chính sách tiền lương là vấn đề hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm và có ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế- xã hội của đất nước. Cải cách chính sách tiền lương luôn là  một nội dung quan trọng được nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc và trong nhiều Hội nghị TƯ...”, Bộ trưởng phát biểu.
Quán triệt các nội dung về thực trạng vấn đề tiền lương và cải cách chính sách tiền lương; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện..., Bộ trưởng cho rằng, chính sách tiền lương hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, cải cách tiền lương  luôn là vấn đề quan trọng, cần có những giải pháp rất cụ thể.  Yêu cầu các đơn vị cần triển khai Nghị quyết về tiền lương một cách đồng bộ, theo Bộ trưởng, cần đặt ra những mục tiêu cụ thể, đồng thời quán triệt và nâng cao nhận thức về vấn đề tiền lương, xây dựng vị trí việc làm tương ứng ở từng cơ quan, đơn vị.
Về Nghị quyết cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân là những vấn đề trọng tâm cần được quán triệt ở Nghị quyết này để triển khai trong thực tiễn...”.
Khẳng định sự cần thiết và tính liên quan chặt chẽ của ba Nghị quyết chuyên đề nêu trên, Bộ trưởng  yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ ngay sau Hội nghị quán triệt cần khẩn trương  triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. “Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt sẽ về quán triệt những nội dung cơ bản này tại đơn vị. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi thành phần trong bộ máy cán bộ; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của từng người đối với các hoạt động của ngành VHTTDL nói riêng và của đất nước nói chung...”, Bộ trưởng khẳng định.


Nhân Anh; ảnh: Trần Huấn
 

Print
Tags: