Quảng Bình: Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích (Thứ Tư 13/06/2018 | 16:42 GMT+7)

VH- Trước tình trạng việc quản lý, xây dựng hồ sơ, trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến xâm hại di tích, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã có Công văn về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích. 

Di tích chùa Quan Âm bị hủy hoại khi chính quyền UBND xã Đức Trạch đồng ý tháo dỡ để xây mới .

Mới đây trước sự việc, UBND xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có công văn xin trùng tu, tôn tạo di tích chùa Quan Âm. Thế nhưng, khi triển khai, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch Hồ Đăng Chiến đã "trùng tu di tích theo kiểu phá hoại" khi cho tháo dỡ toàn bộ ngôi chùa để xây mới, hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa đối với chùa Quan Âm.

Theo Công văn số 435/SVHTT-QLVH, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/8/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đặc biệt, để thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý, việc đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích, hồ sơ xin phép trùng tu, tôn tạo phải được Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố trước khi trình hồ sơ đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh kiểm tra, rà soát những di tích được phân cấp quản lý ở địa phương để có biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

 

Phạm Phú

 

Print
Tags: